روحانیون شیعه

محمود صباحی- بررسی نمونه شیوه برخورد روحانیونِ شیعی با پیروان دین بهایی، نمونه‌ای بازنمای وحشتی مهارناپذیر و نهان‌ناشدنی: وحشتِ...

محمداسحاق فیاض، یکی از سرشناس‌ترین مراجع تقلید شیعیان حوزه نجف به وب‌سایت خبری «شفقنا» گفته است که زنان می‌توانند...