رودخانه های ایران

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در مورد آلودگی رودخانه‌های ايران و تبدیل شدن آن‌ها به فاضلاب هشدار داد و...