رود- خانه- ندارد

احمد خلفانی - شبنم آذر در شعر "دست می‌کشی به صدایم" خلقت را از جهت عکس شروع می‌کند؛ جهان...