روزبهان امیری

روزبهان امیری- ریاست جمهوری آمریکا را مهم‌ترین مقام سیاسی دنیا می‌دانند. اما سیستم سیاسی این کشور به قدری پیچیده...

روزبهان امیری − ۲۴ ساعت بعد، در سلول ۴۳ بند ۲۰۹ بودم. چند دقیقه قبلش اجازه داده بودند که...