روزبه کمالی

روزبه کمالی -در آینه نوشته‌های کتاب جمعه می‌توان تاریخ دیروز و از راه آن سرگذشت امروز را خواند....

روزبه کمالی − آن کس که نه می‌گوید نقاب کاذب فرهنگ را می‌درد. تجربه و تحلیل اعتراض به...