روزنامه تعطیل

این نوشتار معطوف است به

علی نگهبان - نخستین گام بازبینی اساسی در شعر سانسورزده را شاید بتوان در پرهیز از استعاره و نماد...

«روزنامه تعطیل» مجموعه‌ای‌ست از اشعار جمشید برزگر که به تازگی همراه با کولاژهایی از او توسط نشر اچ اند...

«روزنامه تعطیل» مجموعه اشعار جمشید برزگر که در کوران وقایع کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ اتفاق می‌افتد، سندی است...