روزنامه گاردین

پس از ۱۹۴ سال یک زن سردبیر روزنامه بریتانیایی گاردین شد. کاترین واینر، سردبیر بخش اینترنتی گاردین در آمریکا...

 روزنامه انگلیسی‌زبان گاردین گزارش داده