روز آزادی موسیقی

سه هنرمند ایرانی، مهدی و حسین رجبیان و یوسف عمادی، احضاریه‌ای دریافت کرده‌اند که بر اساس آن باید برای...

احکام مهدی و حسین رجبیان و یوسف عمادی به دایره اجرای احکام بازپرسی اوین رفته است. این سه به...

مهدی رجبیان، نوازنده ایرانی می‌گوید سه‌تارش او تنها چیز باارزشی‌ست که دارد. او اکنون سازش را برای پرداخت جیمه...