روز بزرگداشت فردوسی

۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی است. مجسمه «حکیم طوس» از برخی میدان‌ها همچنان جمع می‌شود، در همان حال...