روز جهانی استاندارد

به مناسبت ۱۴ اکتبر، روز جهانی استاندارد