روز جهانی حفاظت از لایه ازون

اعظم بهرامی - ۳۰ سال از تصمیم جهان برای ترمیم و محافظت از لایه ازون می‌گذرد. نمونه‌ای کارآمد از...

سازمان ملل شعار امسال روز جهانی حفاظت از لایه ازون را «لایه ازون تنها سپر حفاظتی بین شما و...