روز جهانی خزر

اعظم بهرامی - ورود فاضلاب‌ها، استفاده از دریا برای دفع زباله، آلودگی‌های ناشی از استخراج نفت و گاز، ماهیگیری...

شرایط بحرانی دریای خزر