روز جهانی زبان مادری

ناصر عبدالحسین‌زاده، فعال مدنی آذربایجانی که دو سال پیش نیز به خاطر تبلیغ حفظ ارزش‌های زبان مادری بازداشت شده...

در سال ۲۰۰۰ یونسکو ۲۱ فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی زبان مادری مقرر کرد. هدف یونسکو...

در سال ۲۰۰۰ یونسکو ۲۱ فوریه هر سال را به عنوان روز جهانی زبان مادری مقرر کرد. هدف یونسکو...

ضیاء صدرالاشرفی- روزهایی که ازطرف «نهادهای بین‌المللی» و یا به صورت «بین‌المللی» گرامی داشته می‌شوند، عموماً جهت یادآوری و...