روز جهانی زیستن با بلاهای طبیعی

سیزدهم اکتبر روز جهانی کاهش تأثیر این بلاهاست. موضوعی که امسال برای این روز جهانی انتخاب شده «زیستن با...

موضوعی که امسال برای روز جهانی کاهش بلاهای طبیعی انتخاب شده «زیستن با ناتوانی و بلاهای طبیعی» است.