روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی

نزدیک به یک سوم سکونت‌گاه‌های روستایی ایران از سکنه خالی شده است و اکنون مسئولان دولتی این وضعیت را...

شماری از کارشناسان و طرفداران محیط زیست در ایران، به مناسبت ۲۷ خرداد، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی از...