روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی

به مناسبت ۱۷ ماه مه

روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی

هفدهم ماه مه، به عنوان