روز جهانی کارگر استانبول

در روز کارگر میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای عدالت اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. آتن و برلین آرام بود....