روز جهانی کارگر پاریس

تصویربردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در درگیری بین تظاهرکنندگان روز جهانی کارگر و پلیس فرانسه از ناحیه...

در روز کارگر میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای عدالت اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. آتن و برلین آرام بود....