روسيه و نيروگاه بوشهر

عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور