روسيه

سعید حیدری طیب، نماینده مجلس

آلکسی ناوالنی، یکی از فعالان

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه

اکثریت مجلس دومای روسیه روز

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه

ماریا آلِخینا، یکی از دختران

روزنامه کومرسانت روسیه امروز اعلام

خبرگزاری روسی ریا نووستی گزارش

در نخستین محاکمه نهادهای غیردولتی

خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد

خبرگزاری ریا نووستی روسیه گزارش

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه

مأموران حکومت روسیه امروز با