روسیه و توافق کاهش تولید نفت

روسیه بازیگر اصلی غیراوپک بازار نفت و کاهش سهمیه تولید است. وزیر انرژی این کشور می‌گوید: یک سازمان جدید...