روشنفکر

مریم حسین‌خواه - جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن، چه تاریخچه‌ای در ایران...

محمدرضا نیکفر: وظیفه‌ی روشنفکر این است که قدرت را نقد کند، روابط قدرت را روشن کند و علیه بندگی...

نسیم خاکسار - کار روشنفکر این است که گفتمان‌های درون جامعه را از نو تعریف کند و برابر دید...

گیل وایس –دقیقاً چه کسی مادر است و دقیقاً چه کسی روشنفکر است؟ نظرِ خودِ من این است که...

گیل وایس – اصطلاح مادر/روشنفکر و دوگانه‌ای که در آن متضمن است، هم‌هنگام دربرگیرنده و طردگر است.

گیل وایس − گرچه شاید هویتِ «روشنفکر» به اندازه‌ی هویتِ مادر تغییر نکرده است، مطمئناً این پرسش که چه...