رونمایی کتاب

س. اقبال - رونمایی از کتاب در ایران رونق گرفته. دو جریان وجود دارد: کتاب‌سازی دولتی برای فضل‌نمایی...