رویاروی با ورزشکاران اسرائیلی

محمد کاهکش که از مرداد سال ۹۶ بازداشت است، با نوشتن نامه‌ای دلیل زندانی شدنش را دریافت دعوتنامه از...