رکود اقتصادی ایران

تداوم رکود اقتصادی در ایران نمایندگان مجلس را بر آن داشته که در نامه‌ای از دولت بخواهند برای خروج...

رشد اقتصادی در حوزه مسکن، رکود و در حوزه صادرات غیر نفتی و واردات به ترتیب ۲.۷ و ۱۳.۸...