ریچارد اچ تالر

جایزه نوبل اقتصاد امسال به ریچارد اچ تالر، اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفت.