رییس اورژانس اجتماعی کشور

در سال مبارزه با «افسردگی»، به گفته رییس اورژانس اجتماعی ایران درصد بالایی از اطرافیان افراد معتاد دچار افسردگی‌اند....

رییس سازمان اورژانس اجتماعی کشور گفته است در میان پرونده‌های مربوط به اقدام به خودکشی، پریدن از ارتفاع به...