رییس سازمان بهزیستی ایران

رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته است که اورژانس اجتماعی این سازمان در سال گذشته موفق شده چهار‌ هزار و...