رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده

ایران یکی از پروتکل‌های کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده. رییس شورای فرهنگی-‌اجتماعی زنان و خانواده می‌گوید الحاق ایران...