رییس کل دادگستری استان فارس

علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان فارس گفته برای پرونده سیل اخیر شیراز قرار تأمین صادر شده و...