ر. رمضانی

ر. رمضانی- بیش و پیش از آنکه تغییرات اقلیمی در زوال منطقه ترامرزی شمالگان آمریکای شمالی دست داشته باشد،...

ر. رمضانی- کتاب «الگوها در طبیعت» همسانی‌ها در طبیعت را به بوته‌ی کاوش می‌گیرد: همسانی میان صدف حلزون و...

ر. رمضانی − نقدِ آنچه به نام «علوم اسلامی» طرح می‌شود ازجمله از این جهت مهم است که...

ر. رمضانی − اگر مدعیان علم اسلامی خطاپذیری علم را عیب بشمارند، آنگاه لازم است نشان دهند که "علم...

ر. رمضانی − افزون بر همه‌ی شکل‌های فساد دانشگاهی و استخدامی، رشته‌های علوم انسانی از «اسلامی‌کردن» به نحو ویژه‌ای...

این ایده‌ که انسانیت ارزش ذاتی دارد مبنای بسیاری از نگرش‌های اخلاقی و حقوقی جدید است. نویسنده در این...

گیل وایس –دقیقاً چه کسی مادر است و دقیقاً چه کسی روشنفکر است؟ نظرِ خودِ من این است که...

گیل وایس – اصطلاح مادر/روشنفکر و دوگانه‌ای که در آن متضمن است، هم‌هنگام دربرگیرنده و طردگر است.

شاید هیچ موضوعی بیش از توسعه‌ی پایدار جهانی به توجه نیازمند نباشد، موضوعی که برآوردن نیازهای انسانیِ پایه در...

ایده‌ باغ‌شهر ابنزر هوارد و ایده‌ی ظروف سفالی وج‌وود در زندگیِ انسان تأثیرگذار بوده‌اند؛ ایده‌هایی که نتیجه‌ فرایندی...

گیل وایس − گرچه شاید هویتِ «روشنفکر» به اندازه‌ی هویتِ مادر تغییر نکرده است، مطمئناً این پرسش که چه...

دانیل رابینسون- بسیاری از «اکتشاف‌های‌» استعماری در واقع چیزی نبوده جز مشاهده‌ی روش‌ها و رویه‌ها در جامعه‌هایی تحت استعمار،...

اگر نمی‌توانید بفهمید چرا کسی همچون ترامپ می‌تواند تا این اندازه حمایت کسب کند، احتمالاً تصورات غلطی درباره‌ی کاروکاسبیِ...

ر. رمضانی – دزدی دقیقاً چیست؟ بخاطر همه‌ی شکل‌های جوراجوری که این کنش می‌تواند به خود بگیرد، تعریفِ آن...

جک مندلسون − بینش‌های هرمنوتیکی چگونه با گرایش‌های متأخرترِ هابرماس ناسازگاری دارد؟

ر.رمضانی − در این مباحثات موضوعاتِ پرارجی چون «فهم»، «نقد»، «روشنگری»، «رهایی‌بخشی»، «سنت»، و «بازاندیشی» طرح می‌شود.

جک مندلسون − گادامر در مفهومِ هابرماسیِ‌ بازاندیشی ردپای توهم‌های ایده‌باورانه-خرد‌گرایانه را می‌بیند.

هابرماس در وهله‌ی نخست از رهیافتی معرفت‌شناختی به هرمنوتیک در مقابلِ رهیافتِ هستی‌شناختیِ گادامر دفاع می‌کند.

رهیافتِ هرمنوتیکی در ارتباط با فلسفه‌ی علومِ اجتماعی چگونه شکل گرفت؟ هرمنوتیکِ گادامر چه ویژگی‌هایی دارد؟

این مقاله مباحثات یورگن هابرماس و هانس گئورگ گادامر را درباره هرمنوتیک بررسی کرده و میانِ آنها داوری می‌کند.