ر. رمضانی

ر. رمضانی − گسست از اکنون یکی از سویه‌های گسست در زیست‌جهان انسان ایرانی ست، این امر در...

ر. رمضانی − این نوشته برخی از سرانگاره‌ها و سرالگوها در ذهنیت ایرانی را به بحث می‌نشیند و از...

ر.رمضانی – شما مترجم هستید نه حقه‌باز! فرض را بر این می‌گذاریم که شما شارلاتان نیستید بلکه به معنایی...

ر. رمضانی – موسی اکرمی در جای‌جای کتاب، به شکل‌های گوناگون می‌کوشد نشان دهد که تعبیر جهان و تغییر...

ر.رمضانی - کتاب تازه موسی اکرمی بر پایه‌ی انگیزه‌ای جدی پا گرفته است و دل‌نگرانی‌هایی بنیادین را بازتاب می‌دهد....

ر. رمضانی − دیدگاهی که در این نوشتار معرفی می‌شود ما را به نگرش و اقدام بنیادین و فراگیر،...

ر. رمضانی − مورد آقای م. خ. با «ایران» چونان کشوری جهان‌سومی، توسعه‌نیافته، بی‌سامان، و فسادآلود بی‌نسبت نیست. مورد...

ر. رمضانی − دانشگاه در ایران به هیچ رو نهاد مستقلی نیست، در درجه‌ی نخست بدین خاطر که در...

ر. رمضانی − آنچه شدنی و بایسته است بومی‌گراییِ برون‌گرا ست. بومی‌گراییِ برون‌گرا ایجاب می‌کند که هر دستاورد بومی...

ر. رمضانی – این نوشته نقدی است بر مقاله‌ای از حمید وحید دستجردی، استاد فلسفه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین،...

ر. رمضانی – گزارشی از همایش «خشونت‌پرهیزی و آموزش صلح: یک همکاری با جوانان و گروه‌های جامعه‌ی مدنی از...

ر. رمضانی − آلبرت‌ شوایتزر را اندیشمندی می‌دانند که بیشترین تأثیر را بر رویکرد زیست‌محور در اخلاق زیست‌محیطی داشته...

ر. رمضانی− رویکرد زیست‌محور کوشش ناآگاهانه برای زندگی را نیز شکلی از خواستن می‌شمارد‌ و زیست‌مندهایی که احساسِ آگاهانه...

ر. رمضانی − در ایران، همزمان با آگاهی نسبت به شکل‌های گوناگون ستم، اندک‌اندک آگاهی نسبت به ستم‌ در...

ر. رمضانی − ایده‌ی اساسیِ آسیب‌محوری این است که انسان‌ها در هم‌زیستی‌شان با حیوانات در رابطه با درد و...

ر. رمضانی − انسان‌محوری چیست؟ آیا انسان‌محوری لزوماً از نظر زیست‌محیطی زیان‌آور است؟ آیا انسان‌محوری گریزناپذیر است؟

ر. رمضانی − بوم‌زنانه‌گرایان زن و منش زنانه را با طبیعت هم‌سرشت و هم‌گون می‌شمارند و بدین‌سان رویکرد خود...