زاون قوکاسیان

کاظم کردوانی − با آنکه هجده سال از آن زمان می‌گذرد، هنوز به سختی می‌توانم از آن روزها بنویسم....

امیرحسین افراسیابی - شعر، معماری را در زبان عینیت می بخشد. به گفته هایدگر، "زبان خانه ی هستی است....

قوکاسیان به‌تازگی پس از پنج ماه بستری بودن در بیمارستانی در اتریش به ایران بازگشته بود. او از منتقدان...