زبان‌های غیرفارسی

یونسی: «این خواست ملی و عمومی نیست؛ یک خواست محدود و روشنفکرانه محلی است، وگرنه چنانچه این موضوع را...