زرند کرمان

اهالی «گیسک» در یک کیلومتری روستای ویران شده به زندگی ادامه دادند.

یکی از کارگران این معدن می‌گوید که مقرری بیمه‌ بیکاری «به هیچ وجه» پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست.