زلزله افغانستان – پاکستان

تا کنون دست‌کم ۵۲ نفر در افغانستان و پاکستان کشته شده‌اند