زلمی کاوه

زلمی کاوه − چگونه می‌توان «زوال کرامت انسانی» را جدا از ارزش‌ها‌ی حاکم، احکام دینی و شرایط مادی آن...