زمانه پورشیرازی

زمانه پورشیرازی، نقاش، به خاطر عقایدش ناچار شد ایران را ترک کند و اکنون ساکن هلند است. تم...