زمین لرزه ورامین

تاتار: زمین‌لرزه اخیرهیچ تأثیری بر فعال شدن گسل تهران نخواهد داشت،