زنانگی

لیلا پاپلی- در تلویزیون ایران، زنان صورتکهایی هستند دقیقا شبیه هم با صدای جیغ قاب گرفته در مقنعه های...

لوس ایریگاری - ما موجوداتی طبیعی هستیم، آنچه فرهنگ بر ما تحمیل می‌کند، تصنع است.

شهاب‌الدین شیخی-دختر ماندن به معنای زیر سلطه معنوی و مادی خانواده بودن است و خانواده به عنوان یک نهاد...