زنان انقلابی

در مقاله «ده زن انقلابی که کمتر آنان را می‌شناسند» زندگی چند زن مبارز سراسر جهان مرور شده است.