زنان ترنس

از آغاز سال جدید میلادی تا کنون هفت زن ترنس در السالوادور به قتل رسیده‌اند. سازمان‌های دفاع از دگرباشان...

مورگان اِم. پِیج - افراد تراجنسی و تراجنسیتی هنوز هم در جوامع گوناگون قربانی تبعیض، خشونت و طرد می‌شوند....