زنان در بازار کار

محبوبه کوهستانی - در سال‌های اخیر شاهد حضور روزافزون زنان در جامعه وعرصه کار هستیم که نشان از تمایل...

سازمان بین المللی کار می‌گوید کارمزد زنان شاغل در حال حاضر ۷۷درصد دستمزد مردان شاغل است. در این آمار‌ها،...

مشارکت زنان در بازار کار ایران، براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی...