زنان مهاجر افغان

وضعیت نامناسب زنان مهاجر افغان در ایران به روایت عکس‌ها

چنور مکی - متن حاضر، نتایج تحقیقی است در مورد وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران. این تحقیق...