زنان مصر

فعالان مصری می‌گویند: «مصر یک پرونده تجاوز آشکار را با مستنداتی شامل عکس و ویدئو گرفت و آن را...

یک زن مصری قوانین ارث در این کشور را که بر اساس آن زنان نیمی از مردان ارث می‌برند،...