زنان همجنسگرا

دو گزارش «وضعیت افراد تراجنسیتی در ایران» و «وضعیت زنان همجنس‌گرا در ایران،» در مورد دو بخش از جامعه...

احکام دینی و هنجارهایی که زنی لزبین و مومن را نمی‌پذیرند