زندانيان سياسی تبعيدی

پیمان (امیررضا) عارفی، زندانی سیاسی

ناهید رحمانی و زیبا صادق‌زاده