زندانیان ایرانی در مالزی

۳۰۰ ایرانی به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر، در زندان‌های مالزی گرفتار شده‌اند و روند مرگ تدریجی خود...

در سال‌های اخیر زندانیان ایرانی یکی از چالش‌های مقامات ایرانی در مالزی بوده‌اند. بیشتر زندانیان ایرانی متهم به...