زندانیان بلوچ

محمدصابر ملک رئیسی که یازدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان اردبیل پشت سر می‌گذارد، به مناسبت...

#محمدصابر_ملک رئیسی، شهروند بلوچ در یازدهمین سال حبس خود در زندان اردبیل، همچنان از استفاده از حق مرخصی خود...

ملک‌رئیسی می‌نویسد که قاضی ناظر زندان اردبیل به پسرش گفته که «نباید حبس می‌گرفتی، باید اعدام می‌شدی». رئیس قبلی...