زندان اروميه

بامداد امروز پنج‌شنبه پنج دی‌ماه

هفت زندانی محکوم به قصاص

چهار زندانی متهم به قتل

 هفت نفر در زندان مرکزی

در فردای روز جهانی عليه مجازات اعدام، حکم اعدام پنج نفر در زندان مرکزی اروميه به اجرا در آمد.